Badania marketingoweWywiad – polega na przeprowadzeniu rozmowy przez badającego z osobą badaną . Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania przez badającego dodatkowych wyjaśnień dla uzyskania większej dokładności udzielonych odpowiedzi. Rodzaje wywiadu: Grupowy- ankieter chce uzyskać informacje będące rezultatem dyskusji między respondentami. Indywidualny – ma miejsce wtedy kiedy podczas wywiadu znajduje się prowadzący wywiad i respondent Bezpośredni ma miejsce wówczas gdy osoba prowadząca wywiad ma bezpośredni kontakt z respondentem, Telefoniczny charakteryzuje się tym że środkiem za pomocą którego osoba prowadząca wywiad komunikuje się z respondentem jest telefon.

Dobór jednostek – dobór losowy jednostek do badań ma miejsce wtedy gdy każda jednostka wchodząca w skład zbiorowości objętej badaniem ma taką samą szansę uczestniczenia. Dobór losowy może odbywać się na różne sposoby. Pierwszy to dobór losowy prosty . każda jednostka badanej zbiorowości zostaje oznaczona w określony sposób np.. otrzymuje kolejny numer . dobór jednostek polega na wyciągnięciu tylu losów ile jednostek ma uczestniczyć w badaniu.

Drugi to jest dobór systematyczny. Z wykazu całej zbiorowości losuje się tylko jedna jednostkę a wszystkie pozostałe są dobierane w sposób aby między jednostką wylosowaną a jednostką uczestniczącą w badaniu znajdowała się zawsze taka sama liczba jednostek nie objętych. Dobór warstwowy – stosuje się go gdy objęta badaniem zbiorowości jest podzielona na mniejsze grupy. Każda grupa jest reprezentowana przez w próbie objętej badaniem w takiej samej proporcji jak w całej zbiorowości. Nielosowy dobór jednostek do badań-polega na tym że decyzje dotyczące tego , które jednostki z badanej zbiorowości znajdują się w grupie objętej badaniem , są podejmowane przez osobę prowadzącą badanie. Pierwszą metodą jest dobór jednostek typowych- polega ona na tym ,że osoba prowadząca badanie sama na podstawie własnej decyzji wybiera te jednostki do próby które uważa za typowe dla całej zbiorowości. Dobór proporcjonalny polega na tym ,ze osoba prowadząca badanie zbiorowości wybiera próbę w taki sposób aby struktury próby ze względu na określone cechy była podobna do struktury całej zbiorowości. Dobór przypadkowy np., ankieter zadaje pytanie dowolnej osobie wchodzącej do hipermarketu.

Benchmarking – metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, oparta na porównywaniu się z takim przedsiębiorstwem, któremu chce dorównać w określonej dziedzinie. Przedsiębiorstwo, z którym dokonywane jest porównanie, powinno być tak dobrane, by można było się od niego czegoś nauczyć. Te rozwiązania, które są doskonalsze niż rozwiązania stosowane przez przedsiębiorstwo wykorzystujące metodę benchmarkingu, są przez nie kopiowane lub wprowadzane po dokonaniu odpowiednich modyfikacji.

Satysfakcja klienta – największą rolę przy satysfakcji klienta odgrywa użyteczność:

Użyteczność to satysfakcja, poczucie zaspokojenia potrzeby, wynikający z konsumpcji danego dobra; indywidualne odczucie wewnętrzne.

Użyteczność- subiektywne zadowolenie jakie osiąga konsument z konsumpcji określonej ilości danego dobra. Użyteczność całkowita- całkowite zadowolenie jakie osiąga konsument z konsumpcji określonej ilości danego dobra.

---------------------------